Thực hiện kế hoạch số 21–KH/ĐU của Đảng ủy xã Văn Hán ngày 03/11/2021về hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lí các cấp.

Căn cứ kết quả công tác lãnh đạo,chỉ đạo chi bộ năm 2021

Được sự nhất trí của Đảng ủy xã Văn Hán, ngày 09 tháng 11 năm 2021 Chi bộ trường Tiểu học số 1 Vân Hán tổ chức hội nghị phân loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2021.

Thực hiện kế hoạch số 21–KH/ĐU của Đảng ủy xã Văn Hán ngày 03/11/2021về hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lí các cấp.

Căn cứ kết quả công tác lãnh đạo,chỉ đạo chi bộ năm 2021

Được sự nhất trí của Đảng ủy xã Văn Hán, ngày 09 tháng 11 năm 2021 Chi bộ trường Tiểu học số 1 Vân Hán tổ chức hội nghị phân loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2021.

Tổng số đảng viên: 28 Trong đó: Chính thức 26 đ/c, Dự bị : 02 đ/c

Đảng viên có mặt: 28 đ/c

Với mục đích kiểm điểm tự phê bình, phê bình đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm để cấp ủy, và từng cá nhân tự soi, tự sửa lại mình, từ đó đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lí điều hành và thực hiện nhiệm vụ; làm căn cứ để thực hiện các nội dung về công tác cán bộ; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên.

Trong kiểm điểm đã khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, xác định rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống.

Chi bộ bỏ phiếu biểu quyết đánh giá xếp loại chi bộ năm 2021; Đề nghị xếp loại chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Chi bộ bình xét đánh giá chất lượng đảng viên năm 2021

- Đảng viên HTXSNV: 5 đồng chí

- Đảng viên HTTNV: 21 đồng chí

Sau thời gian làm việc khẩn trương nghiêm túc buổi bình xét đảng viên cuối năm của chi bộ trường Tiểu học số 1 Vân Hán đã thành công tốt đẹp./.