Kế hoạch xây dựng cơ sở giáo dục đạt chuẩn quốc gia và kết quả đạt được qua các mốc thời gian:

http://thso1vanhan.donghy.edu.vn/upload/50959/20210910/FILE_20210910_152545_CamScanner_09-10-2021_15_23_01_904c5243ed.pdf