KẾ HOẠCH 

Tuyển sinh lớp 1 - Năm học 2021-2022

Căn cứ Công văn số 175/KH-PGDĐT ngày 09/05/2021 của PGDĐT Đồng Hỷ về việc tuyển sinh vào các trường Mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021–2022 trên địa bàn huyện Đồng Hỷ;

Căn cứ hoạch phát triển giáo dục năm học 2021-2022 và tình hình thực tế của Trường tiểu học số 1 Vân Hán;

KẾ HOẠCH 

Tuyển sinh lớp 1 - Năm học 2021-2022

Căn cứ Công văn số 175/KH-PGDĐT ngày 09/05/2021 của PGDĐT Đồng Hỷ về việc tuyển sinh vào các trường Mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021–2022 trên địa bàn huyện Đồng Hỷ;

Căn cứ hoạch phát triển giáo dục năm học 2021-2022 và tình hình thực tế của Trường tiểu học số 1 Vân Hán;

Trường Tiểu học số 1 Vân Hán xây dựng Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2021–2022 như sau: